Zabıtaların Verebileceği Cezalar Ve 2018 Yılı Miktarları

Zabıta memurlarının, kabahatler kanunu uyarınca verebileceği cezaların 2018 yılı miktarları belli oldu

1-) 1608 SAYILI KANUNUNUN (20/05/1930-1498 / RG.);

a-) 1 inci Maddesi ile (Değişik 08/02/2008 – 5728 / 66 mad.)

“….Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde itiraz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlere belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men ve emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.

Belediye encümen kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir…..”

b-) 2 nci maddesi ile …(Değişik 08/02/2008 – 5728 / 66 mad.);
“….Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi belediye encümeni tarafından ikiyüzelli Türk Lirasından Beşbin Türk Lirasına kadar idari para cezasıyla cezalandırılır…..”

2-) 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNUN (31/03/2005 – 25772 / RG.) ;

a-) 32. maddesi ile ; “…..(1) Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle yada kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100 YTL para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir…..” ( Hükmü gereğince; 1608 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ( Değişik : 5728 S.K. nun 66 ncı maddesi ) gereğince, belediye organı tarafından alınan karar, yönetmelik ve talimatnamelerde belirtilen fiili kabahat unsurlarının, zabıta tarafından tespiti halinde, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesinde belirtilen para cezasının miktarı, Belediye Encümeni tarafından verilecektir.)

b-) 33. Maddesi – Dilencilik (1 ve 2. bendi),
c-) 36. Maddesi – Gürültü (1 ve 2 bendi) ,
d-) 37. Maddesi – Rahatsız Etme (1. bendi),
e-) 38. Maddesi – İşgal (1 ve 2. bendi),
f-) 39.Maddesi – Tütün Mamulleri Tüketilmesi. (1.bendi- Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında ),
g-) 40. Maddesi – Kimliği Bildirmeme ( 1.bendi),
h-) 41. Maddesi – Çevreyi Kirletme ( 1,2,3,4,5 ve 6 bendi),
ı-) 42. Maddesi – Afiş Asma (1.bendi), hükümlerinde belirtilen kabahatleri işleyen kişiye belediye zabıta görevlileri tarafından idari para cezasına karar verir.

3-) 6301 SAYILI ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNUNUN (08/03/1954-8652/ RG.);

7. Maddesi İle (Değişik 08/02/2008 – 5728/176 );

“….bu kanun hükümlerine muhalif olarak müstahdem ve işçilerine öğle dinlenmesi yaptırmayan işveren veya işveren vekillerine Yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu Kanunun 5 inci maddesine muhalif hareket eden işveren veya işveren vekiline, müstahdem veya işçi kazançlarının veya bu kimselere ait sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesinden dolayı müstahdem veya işçilerin uğradıkları zararın iki katı kadar idari para cezası verilir. Bu maddedeki idari para cezalarını vermeye belediye encümeni yetkilidir….”

4-) 394 SAYILI HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUNUNUN (21/01/1924 – 54 RG.);

10. Maddesi ile (Değişik 08/02/2008 – 5728 / 4 mad.);

“…..Bu Kanunun ahkamına muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip veya müdürlerine belediyle encümeni tarafından yüz Türk Lirası idari para cezası verilir….”

5-) 4207 SAYILI TÜTÜN MAML. ZARN. ÖNL. DAİR KANUNUNUN ;

5.Maddesi ile ( Değişik 19/01/2008 – 5727 / 6. mad.);

(1) bendi: “…..bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına ( Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün tüketenler) göre, 5326 S.Kanunun 39. maddesi (Kurum Amirinden yetki alan zabıta) ,

6-) 2559 S. POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNUNUN(14/07/1934-2751/RG):
6.Maddesi ile (Değişik: 24/11/2004 -5259 / 1. Mad.) ;
“….Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;
a-) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,
b-)Açık ve kapalı bulanacağı saatlere uymayan,
c-) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen,
d-) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine beşyüzmilyon Türk Lirası ile birmilyar Türk Lirası arasında idari para cezası verilir. Bu maddede öngörülen idari para cezaları belediye sınırları içinde belediye encümeni tarafından karar verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.

7-) SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin İdari Para Cezaları başlıklı 25.Maddesinin 1.fıkrasında ‘’Pazar yerlerinde, diğer kanunlara göre daha ağır bir ceza gerektirmediği takdirde 5957 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen idari para cezaları uygulanır.’’, 6.fıkrasında ‘’İdari para cezaları her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.” , 7.fıkrasında ‘’İdari para cezası uygulanmasına ve ilgilisine tebliğ edilmesine ilişkin olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.’’ hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda;
1-) 1608 Sayılı Kanununun; 1 ve 2 nci maddesi,
2-) 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun; 32, 33, 36, 37, 38, 39,40,41 ve 42 maddeleri,
3-) 6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun; 7. maddesi,
4-) 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanununun; 10. maddesi,
5-) 4207 Sayılı Kanunun 5.maddesi,
6-) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun; 6. maddesi,
7-)5957 Sayılı Kanunun; 14.maddesinde belirtilen parasal miktarların artırılması ve usulü hakkındaki, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda, her yıl 213. sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme oranına göre artırılır.

Bu hüküm gereğince: 11 Kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No: 474) ile “…yeniden değerlendirme oranı % 3,83 …” olarak belirlenmiştir.

Bunun üzerine, 2017 yılı içerisinde uygulanacak para cezalarının miktarları , 2016 yılında uygulanan para ceza miktarlarının, % 3,83 oranında artırılması gerekmektedir.

Bu nedenle; 2017 yılı içerisinde uygulanacak para ceza miktarları;

A-) BELEDİYE ENCÜMENİ TARAFINDAN VERİLECEK CEZALARI:
1-) 1608 SAYILI YASA UYARINCA İDARİ PARA CEZASI;

— 1 inci maddesine göre; * (Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde itiraz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlere belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men ve emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara.)

—- 2 nci maddesine göre; * (Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişiye.)

2-) 6301 SAYILI YASA UYARINCA İDARİ PARA CEZASI:

—- 7 nci Maddesine göre; * (bu kanun hükümlerine muhalif olarak müstahdem ve işçilerine öğle dinlenmesi yaptırmayan işveren veya işveren vekillerine, Bu Kanunun 5 inci maddesine muhalif hareket eden işveren veya işveren vekiline, müstahdem veya işçi kazançlarının veya bu kimselere ait sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesinden dolayı müstahdem veya işçilerin uğradıkları zararın iki katı kadar idari para cezası verilir )

3-) 394 SAYILI YASA UYARINCA İDARİ PARA CEZASI;

—- 10 uncu Maddesine göre; *(Bu Kanunun ahkamına muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip veya müdürlerine.)

4-) 2559 SAYILI YASA UYARINCA İDARİ PARA CEZASI;

—- 6 ncı Maddesine göre; * ( Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden; a-) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan, b-)Açık ve kapalı bulanacağı saatlere uymayan, c-) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen, d-) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine.)

5-)5957 SAYILI KANUN UYARINCA İDARİ PARA CEZALARI:

a-) 14.Maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi ile ,

‘’ 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ), (i), (j) ve (k) bentlerine aykırı hareket edenler hakkında idarî para cezası uygulanır.’’ denilmektedir.
13.Maddesinin 1.fıkrasının,
(ğ) bendinde ‘’ İşyeri veya satış yeri bulunmaksızın toptancı halinde veya pazar yerinde toptan ya da perakende satış yapılması,’’
(i) bendinde ‘’ Toptancı halinde ya da pazar yerindeki işyeri veya satış yeri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşhir edilmesi, satılması, mal veya boş kap bulundurulması,’’
(j) bendinde ‘’ Toptancı halinde veya pazar yerinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılması, alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiilî kötü muamelede bulunulması,’’
(k) bendinde ‘’ Toptancı halinde veya pazar yerinde, atık malzemelerin belirlenen şekilde veya alanlarda toplanmaması ya da satış yeri veya işyerinin temiz tutulmaması, yasaktır.’’ hükümleri bulunmaktadır.

b-) 14.Maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ile ,

‘’ 5 inci maddenin beşinci, altıncı, yedinci ve onuncu fıkralarına, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (g), (h) ve (ı) bentlerine aykırı hareket edenler hakkında idari para cezası uygulanır.’’ denilmektedir.
13.Maddesinin 1.fıkrasının,
(g) bendinde ‘’ İşyeri veya satış yerinde izin alınmaksızın değişiklik yapılması veya bu yerlere ilaveler yapılması,’’
(h) bendinde ‘’ Aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal konulması,’’
(ı) bendinde ‘’ Ölçü ve tartı aletlerinin hileli bir şekilde kullanılması ya da hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satılması, yasaktır. ’’ hükümleri bulunmaktadır.

c-) 14.Maddesinin 1.fıkrasının (e) bendi ile ,

‘’ 5 inci maddenin on birinci fıkrası ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket edenler hakkında idari para cezası verilir.,

5.Maddesinin 11.fıkrasında ‘’ Perakende satış yapan üreticiler hariç toptan veya perakende satış yapan diğer satıcılar; malları cinsine, doğal özelliklerine, kalite ve standartlarına göre sınıflandırmak, gıda güvenilirliğine, teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak ürünün özelliğine göre satışa sunmak ve satışa sunulan malların izlenebilirliğine yönelik bilgileri içeren ve Bakanlık ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek teknik özelliklere sahip künyelerin kap veya ambalajlarının üzerinde bulundurulmasını sağlamak zorundadır.’’

13.Maddesinin 1.fıkrasının (c) bendinde ‘’ Malın kalitesine, standardına veya gıda güvenilirliğine ilişkin belgelerde ya da künyesinde bilerek değişiklik yapılması, bunların tahrif veya taklit edilmesi ya da bunlarda üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi, ‘’ hükümleri bulunmaktadır.

d-) 14.Maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi ile ,

‘’13 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) ve (l) bendine aykırı hareket edenler hakkında idari para cezası verilir.

13.Maddesinin 1.fıkrasının (l) bendinde ‘’ Malların etiketlenmesine, pazar yerine mal getirilmesine, bu yerlerde araç bulundurulmasına, satış yeri numarasını gösterir levhaya, üretici ve pazarcılarca kullanılacak kimlik kartlarına ve bunlarca giyilecek kıyafetlere ilişkin olarak bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklerdeki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi yasaktır.’’ hükümleri bulunmaktadır.

e-) 14.Maddesinin 2.fıkrası ile ,

‘’ 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentlerine aykırı hareketten dolayı bu maddede öngörülen idarî para cezaları pazar yerlerindeki satış yerlerini kullananlar için onda biri oranında uygulanır.’’ denilmektedir.

B-) BELEDİYE ZABITASI TARAFINDAN VERİLECEK PARA CEZALARI:

1-) 5326 SAYILI YASA UYARINCA İDARİ PARA CEZASI;
a-) 33. maddesine göre; (DİLENCİLİK)
— Dilencilik yapan kişiye,

b-) 36. Maddesine göre; ( GÜRÜLTÜ)
— (1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye;
— (2) Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye;

c-) 37. Maddesine göre; ( RAHATSIZ ETME)
— (1) Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişiye;

d-) 38. Maddesine göre; ( İŞGAL)
— (1) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, Cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye;
— (2) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırım üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye;

e-) 39. Maddesine göre; (TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ)
— (1) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye, (ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından verilir.)

f-) 40. Maddesine göre; (KİMLİK BİLDİRMEME)
— (1) Görevli bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye,

g-) 41. Maddesine göre ; (ÇEVREYİ KİRLETME)
— (1) Evsel atık ve artıkları. Bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye;
— (2) Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye;
— (3) Hayvan kesimine tahsis edilen yerlerin dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiye;
— (4) İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye;
— İnşaat faaliyetini bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişiye;
— (5) Kullanılmaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye;
— (6) Kullanılmaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa ve kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye;

h-) 42. Maddesine göre; (AFİŞ ASMA)
— (1) Meydanlara veya parklara, Cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye; (Aynı içerikteki afiş ve ilanlar, tek fiil sayılır.)

Diğer taraftan, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddenin “3” bendi ile (Değişik fıkra 06/12/2006 – 5560 S.K. 32. md.) “….. mahalli idareler tarafından verilen idari para cezalar kendi bütçelerine gelir kaydedilir. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idari para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir…….”

Aynı maddenin “4” bendi ile (Değişik fıkra 06/12/2006 – 5560 S.K. 32. md.) “ …..mahalli idareler tarafından verilen idari para cezaları, ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendileri tarafından tahsil olunur……”

Aynı maddenin “6” bendi ile “… Kabahat dolayısıyla idari para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü (3/4) tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkı etkilemez…..”

27 nci maddenin “1” bendi ile “İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş (15) gün içinde, Sulh Ceza Mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir.” hükmü bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununun Zabıta görev ve yetkileri başlıklı 51. Maddesinde ‘’Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.’’ yine aynı Kanunun 83. Maddesinde ‘’Bu Kanunun 15, 18 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen parasal miktarlar, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.” denildiğinden, 1608 Sayılı Kanununun 1 ve 2. maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32,33,36,37,38,39,40,41 ve 42. maddeleri, 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 7. Maddesi, 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanununun 10. Maddesi, 4207 Sayılı Tütün Maml.Zar.Önl.Dair Kanununun 5. Maddesi, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 6.Maddesi, 5957 Sayılı Kanununun 14. Maddesinde belirtilen parasal miktarların artırılması ve usulü hakkındaki, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme oranına göre artırılır hükmü gereğince 11.11.2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “yeniden değerleme oranı %3,83″ olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle; Belediyelerin Encümenine ve zabıtasına idari para cezası yetkisi veren yukarıda izahatı yapılan kanunlardaki para cezaları, 2017 yılında uygulanmak üzere ”Yeniden Değerleme Oranı” olan % 3.83 lük artış 2016 yılına ait idari para cezalarının üzerine eklenip küsuratları atılarak hesaplanmış ve ¾ lik oranı olan idari para cezalarının miktarı belirlenmiş ve 2017 yılında uygulanması gereken idari para cezalarının miktarları çıkartılmış olup Zabıta Birimlerince 5393 Sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanması gerekmektedir. (Kamu Ajans)