EVSEL KATI ATIK BİLGİ FORMU

10603487_1073450889365752_739020626121008213_n
27.10.2010 TARİH VE 27742 SAYILI Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği (23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı R.G. İle Değişik) tüm Belediyeler 31.12.2015 tarihine kadar Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler.
Yönetmelik 9/8/1987 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11’nci maddesine ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 8 ve 33’üncü maddelerine dayanılarak ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanmıştır.
Yönetmeliğin Amacı;
Atıksu Altyapı Tesisleri ile Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri’nin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; Atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebileceğini sağlamaktır.
Tarifelerin “Kirleten Öder İlkesi” esaslı belirlenmesi gerektiği yönetmelik hükümleri ile belirlenmiş olup, aboneler ve atık üreticileri “ilgili kurumlarca yönetmelikteki esaslara uygun olarak belirlenen tarifelere göre faturalanan atıksu ve evsel katı atık ücretlerini ödemekle” yükümlü tutulmuştur.
02.02.2016 tarih ve 23 No.lu Meclis kararı gereği; Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi’nin 1 Mart 2016 tarihi itibarıyla uygulanmasına, Belediye Meclisince oy birliği ile karar verilmiştir.
Su abonesi bulunmayan işyerlerinin Evsel Katı Atık tahakkukları her ay yapılacak olup tahsilatları Çevre Temizlik Vergisi ve Emlak Vergisinde olduğu gibi ödemeler belediyemize istenirse bir seferde istenirse 2 eşit taksitte yapılabilecektir. 1. taksit 31 Mayıs tarihine kadar 2. Taksit 30 Kasım tarihine kadardır.
Halkımızın bilgisine

Zihni ÖZDEMİR
Temizlik İşl. Müdürü

Görüş ve Öneri Formu